logo gebre · telèfon 972 630 945 telèfon whatsapp 638 598 163 · gebre@gebre.cat

Metodologia

Introducció

La metodologia de la llar d’infants és diversa, i recull el millor de cada una de les diferents corrents pedagògiques existents.

Es caracteritza per un treball basat en l’observació, l’experimentació i la manipulació.

Les propostes pedagògiques s’adaptaran constantment a les necessitats i interessos dels infants, adaptant-se (l’equip docent) a cada nova realitat que pugui sobrevenir dia rere dia.

Algunes activitats proposades de manera fixa (encara que amb modificacions constants) són: la panera dels tresors, la maleta viatgera, experimentació i ciència, expressió corporal i musical, expressió plàstica, joc heurístic, joc simbòlic, sortides per conèixer l’entorn, assistència de persones externes a fer intervencions esporàdiques o periòdiques…

L’equip docent planifica l’activitat a desenvolupar a les aules amb antelació per tal de poder tenir previst tot el que calgui, així com avisar amb temps a les famílies de les possibles activitats extraordinàries (sortides, activitats que requereixin material o vestuari específic…).

Totes les activitats planificades es mouen dins la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) per tal de poder consolidar els aprenentatges ja apresos i adquirir-ne de nous progressivament.

Centrats en l'infant

Per a poder garantir un desenvolupament íntegre de l’infant, es preveuen els diferents ritmes d’aprenentatge i un treball autònom en certs moments, respectant-los, amb atenció individualitzada, i adaptant l’activitat pedagògica a les necessitats de cada un d’ells.

Es treballen els aspectes des de la transversalitat per afavorir la construcció de la pròpia identitat dels infants i d’una imatge de si mateixos positiva i equilibrada. Es fomenta l’autonomia, la consolidació de vincles afectius i socials entre iguals i amb els adults, el treball de la psicomotricitat fina i grossa, els hàbits de control corporal i esfínters, les diferents tècniques comunicatives…

Aquest treball transversal es fa a través del treball per projectes proposat conjuntament entre l’equip docent i els propis infants, amb l’objectiu d’acostar al màxim l’activitat de les aules a la realitat exterior del centre de cada un dels nens i nenes.

Línia pedagògica

Tota l’activitat de la llar d’infants es desenvolupa coordinadament en funció a una mateixa línia pedagògica marcada pel projecte educatiu de la llar. Així doncs, tota la franja horària en què l’infant és present a la llar d’infants, s’envolta d’una mateixa coherència educativa.

Fomentem el coaprenentatge, de manera que les agrupacions dins les aules són flexibles i els infants més petits poden aprendre i emmirallar-se dels més grans i alhora els més grans poden reforçar els aprenentatges ja adquirits quan ho transmeten i practiquen als més petits.

Així doncs, hi ha activitats d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu entre les diferents agrupacions, de manera que tots els adults de l’equip docent esdevenen referents reals dels infants.

El joc esdevé un element essencial per a l’activitat pedagògica i totes les activitats que es proposaran tindran una vessant lúdica en què els infants es podran divertir mentre aprenen i consoliden els seus aprenentatges.

Des dels equips docents de les llars d’infants, volem potenciar al màxim l’autonomia de cada infant, per tal que pugui progressar en el coneixement i domini del seu propi cos i millora de les seves possibilitats i potencialitats adquirint hàbits de salut i benestar.

Respectem l’expressió de les seves emocions, conduint-les i millorant-les, si cal.

Organització, agrupacions i referents

L’organització de l’activitat pedagògica s’organitza en funció de les necessitats de cada moment, és per això que és habitual trobar agrupaments flexibles, desdoblaments del grup-classe, racons, tallers, treball lliure i autònom, aules temàtiques, ambients d’aprenentatge… potenciant el treball autònom i la cooperació i ajuda entre els diferents membres del grup.

En aquest sentit, les intervencions d’especialistes externs i el temps de docència del director facilita la disminució de les ràtios dels grups-classe, així com els desdoblaments, assegurant en tot moment la presència d’un educador de l’equip docent amb els infants independentment de l’agrupació en què s’organitzi cada activitat.

L’activitat pedagògica de les llars d’infants, més enllà de l’organització adaptable de cada moment d’aprenentatge, fa especial incidència en diferents àmbits del currículum, per tal de permetre als infants desenvolupar-se al màxim en totes les seves potencialitats.

Àmbits

A la llar d’infants es fa especial incidència en l’àmbit de l’educació ambiental i científica. Es planifica una proposta educativa adaptada a cada grup d’edat, documentant-ho de manera específica, i treballant el coneixement de l’entorn més immediat, el coneixement dels diferents elements des de l’experimentació, observació i manipulació directa d’aquests i, el treball per al consum responsable, la conservació, el reciclatge, la reutilització…

A més, també es fa incidència en el treball logicomatemàtic amb tècniques i dinàmiques diverses que ajudin l’infant a adquirir les nocions d’espai, quantitat, geometria, la lògica, estructures, els nombres, el càlcul, la resolució de problemes, la mesura, la probabilitat, l’estadística, l’atzar, etc.

Els darrers dos aspectes si bé contenen evidents elements de similitud, també tenen aspectes específics de cada un d’ells.

El treball lingüístic i alfabètic es fa des d’aspectes totalment transversals a través de totes i cadascuna de les activitats proposades i desenvolupades dins la llar d’infants (siguin de caire més acadèmic o no, entenem que tots els moments esdevenen importants per l’aprenentatge i per tant el menjador, les acollides, els moments d’higiene, d’esbarjo, migdiades… són vitals per a fer un treball integral en favor del desenvolupament de l’infant).

El treball musical és una de les activitats més idònies per al treball lingüístic, però no únicament per això. La música a la llar d’infants es treballa com una eina pel creixement i el gaudi. Estimulem al desenvolupament global de l’infant, la percepció, la concentració, els reflexes, la memòria, l’expressivitat, la coordinació, l’exploració, la creativitat, etc.

El treball psicomotriu hi és permanentment present, ja que gairebé totes les activitats que es realitzen contemplen, a través de la llei proximodistal, els aspectes psicomotrius fins o grossos. En aquest sentit es farà especial èmfasi a aspectes com la mobilitat, coordinació, la lateralitat, l’equilibri, el posar-se dret, el caminar, la locomoció a grapes, control del cap… I també aspectes més específics del moviment de les mans, la pinça, l’obrir i tancar, etc.

Objectius

Tot això té un únic objectiu: ajudar l’infant a créixer de manera íntegra, esdevenint un subjecte de dret, competent, autònom i demòcrata en la societat on conviu i viurà, a més de tenir l’adaptabilitat per a adequar-se als canvis que sobrevinguin al llarg de la vida.

És important destacar que des de la llar d’infants no es limita cap dels infants en el seu procés d’aprenentatge, proporcionant-li els recursos necessaris per tal que pugui esdevenir actor i protagonista del seu propi aprenentatge. Així doncs, l’equip docent proporciona els estímuls necessaris per a cada infant, tot respectant el desenvolupament de cadascú i per tant, adaptant l’activitat proposada per a cada un d’ells.

El Gebre