Consell escolar

El Consell escolar de la Llar d’infants Kumbaià de Palamós està format per una presidència, que coincideix amb la directora del centre, amb un secretari/a que és part de l’equip educatiu i un altre membre de l’equip educatiu. També en formen part una representant de l’Ajuntament, una representant de l’AFA i una representant de les famílies, escollides entre aquestes.

Al Consell Escolar, que es reuneix de manera ordinària tres cops l’any (si és possible), s’aproven aquells aspectes que li són de competència, com l’aprovació del Projecte Educatiu de Centre (PEC), la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), la Programació General Anual (PGA), etc.